SPRAWDŹ NASZE USŁUGI

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO TWOJEJ FIRMY

Nadzór BHP i PPOŻ

NADZÓR BHP i PPOŻ.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej) właściciel budynku jest zobowiązany do zapewnienia szeregu zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku, obiektu budowlanego lub terenu. Czynności te mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Wychodząc naprzeciw powyższemu i dotychczasowych potrzeb klientów, w naszej ofercie zapewniamy stały nadzór specjalisty PPOŻ, który odpowiedzialny będzie za prowadzenie pełnej dokumentacji (w tym m.in. instrukcję bezpieczeństwa pożarowego czy też procedury postępowania na wypadek powstania pożaru), wymaganych szkoleń oraz przeglądów sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie. Dodatkowo osoba taka będzie organem doradczym w zakresie wymagań techniczno-budowlanych, pomoże wyposażyć obiekt w wymagane urządzenia przeciwpożarowe, gaśnice i odpowiednie oznakowanie.

Ponadto wszyscy pracodawcy zatrudniający pracowników, powinni zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy. Istnieje możliwość powierzenia tych obowiązków specjalistom spoza zakładu pracy. Osoba taka ma możliwość bardziej obiektywnej oceny stanu warunków BHP, gdyż nie pozostaje w relacjach pracodawca-pracownik, a po drugie posiada większe doświadczenie i wszechstronniejszą wiedzę, gdyż z różnymi zagadnieniami spotyka się w innych firmach. W ramach współpracy specjalista taki będzie prowadził bieżące doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów BHP, będzie systematycznie przeprowadzał kontrole warunków pracy, reprezentował klienta w przypadku kontroli czy też będzie odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji (opracowanie procedur, dokumentacji powypadkowej, oceny ryzyka zawodowego itp.).

Nasza firma oferuje również prowadzenie szkoleń BHP w pełnym zakresie (wstępne i okresowe).

AUDYT BHP I PPOŻ.

 

Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych aspektów działalności każdego przedsiębiorstwa niezależnie od tego, w jakiej branży funkcjonuje firma. Mowa tu zarówno o bezpieczeństwie ludzi jak i bezpieczeństwie posiadanego mienia. Aby obowiązujące w zakładzie pracy wewnętrzne procedury pozostawały zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami, a pracownicy wykonywali swoje obowiązki w bezpiecznych i komfortowych warunkach, nasza firma wykona zewnętrzny audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej, jak i bezpieczeństwa i higieny pracy.

Audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej ma na celu porównanie warunków bezpieczeństwa pożarowego obiektu z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Analiza ta nie powoduje skutków prawnych lecz pozwala przygotować się właścicielowi, zarządcy bądź użytkownikowi na uniknięcie ewentualnych konsekwencji wynikających z kontroli uprawnionych organów, a także pozwoli wprowadzić rozwiązania, które pozwolą ograniczyć straty materialne w przypadku powstania pożaru.

Audyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z kolei zapewnia weryfikację warunków miejsca pracy, dając pracodawcy informację o warunkach pracy i obszarach wymagających poprawy. Podczas audytu BHP weryfikujemy zgodność warunków pracy z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego. Nasi specjaliści wskażą również możliwe rozwiązania mające na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników.

Audyt przeprowadzany jest przez zespół wykwalifikowanych specjalistów posiadających odpowiednią wiedzę, umiejętności, doświadczenie i „świeże spojrzenie”.

NADZÓR NAD PRACAMI NIEBEZPIECZNYMI POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

 

Oferujemy wykonanie pełnego nadzoru nad prowadzonymi pracami niebezpiecznymi pod względem pożarowym. Czuwamy nad ich przebiegiem od rozpoczęcia, aż do ich zakończenia.

Jako prace pożarowo – niebezpieczne możemy określić takie, podczas których w normalnym ich przebiegu występuje duże prawdopodobieństwo pojawienia się pożaru lub wybuchu, np. spawanie, cięcie, szlifowanie itd.

Podczas prowadzenia prac budowlanych używane są różnego rodzaju narzędzia i urządzenia mechaniczne, wykorzystujące gazy wybuchowe czy też niebezpieczne środki chemiczne. Dodatkowym zagrożeniem w tym zakresie jest różnorodne otoczenie, w którym takie prace są realizowane. Problem jest na tyle duży, że nie dotyczy tylko nowych inwestycji, gdzie przechowywanych jest stosunkowo mało materiałów palnych, ale także prowadzenia remontów i adaptacji w budynkach istniejących, gdzie straty materialne (w przypadku powstania pożaru) mogą być już znaczne.

Obowiązujące przepisy określają, że przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, właściciel jest zobowiązany przeprowadzić szereg działań określających zagrożenie i odpowiednie zaplanowanie takich prac.

Nasza firma oferuje kompleksowy nadzór nad prowadzeniem takich prac, zaplanujemy ich przebieg, przeprowadzimy szkolenia pracowników, wraz ze sprawdzeniem ich kwalifikacji. Dodatkowo zapewnimy sprzęt do ich zabezpieczenia, a po ich wykonaniu dokładnie sprawdzimy miejsce i sporządzimy odpowiedni protokół.

RZECZOZNAWCA DS. PPOŻ. /OPINIE/EKSPERTYZY

 

Ściśle współpracujemy rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Wielokrotnie spotykamy się z opiniami, że nie ma możliwości dostosowania starych budynków do obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a zgodnie z przepisami, jest to niezbędne w trakcie przebudowy, zmiany sposobu użytkowania obiektu lub gdy budynek jest uznawany za zagrażający życiu ludzi. Ostatnie nie jest jednak subiektywną oceną, a występującymi w obiekcie warunkami technicznymi opisanymi precyzyjnie w §16 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów. W takim wypadku należy opracować ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej, którą należy następnie uzgodnić z właściwym miejscowo Komendantem Wojewódzkim PSP. W tym pomoże Państwu nasza firma.

Obowiązujące przepisy (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej) wymagają także uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcami ds. ppoż. projektów budowlanych czy też projektów urządzeń przeciwpożarowych. Wykaz rodzajów takich obiektów i znajduje się w przytoczonym akcie prawnym.

Dodatkowo oferujemy opracowanie opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej czy też operatów przeciwpożarowych dla miejsc magazynowania i przetwarzania odpadów.

Inne usługi

Szkolenia

Organizujemy dla Państwa szereg szkoleń wymaganych obowiązującym prawem. Są to m.in. szkolenia z zakresu BHP, praktyczne szkolenia przeciwpożarowe czy też szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zobacz więcej

Przeglądy sprzętu PPOŻ

Oferujemy wykonanie dla Państwa usługi przeglądów, konserwacji i remontów urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic. Przegląd wykonywany jest przez osoby kompetentne, które posiadają odpowiednie przeszkolenie, uprawienia  i doświadczenie.

Zobacz więcej

Opracowanie dokumentacji

Oferujemy wykonanie dla Państwa usługi opracowania kompleksowej dokumentacji PPOŻ i BHP. Opracowania wykonywane są przez osoby kompetentne, które posiadają odpowiednie przeszkolenie, uprawienia i doświadczenie.

Zobacz więcej

Wirtualna rzeczywistość

Organizujemy dla Państwa szereg innowacyjnych szkoleń w wirtualnej rzeczywistości. Są to m.in. szkolenia z zakresu BHP, ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zobacz więcej

5824

%

Wyszkolonych osób

213

%

Obsłużonych firm

279

%

Przeglądów pożarowych

100

%

Zadowolonych klientów

Zaufali nam