SPRAWDŹ NASZE USŁUGI

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO TWOJEJ FIRMY

Opracowanie dokumentacji

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

 

Zgodnie z §6 rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Każdy obiekt posiada swoją określoną specyfikę, do której należy dostosować omawiany dokument. Specjalista naszej firmy umówi się z Państwem na „wizję lokalną” podczas, której zweryfikuje warunki techniczne budynku, magazynowane substancje, które mogą przyczynić się i spotęgować ryzyko pożaru, wyposażenie w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe, warunki i organizację ewakuacji oraz zadania jakie przypadają osobom zarządzającym obiektem. Ponadto, integralną częścią IBP są plany ewakuacyjne oraz zagospodarowania terenu, które obrazują rozmieszczenie wyjść ewakuacyjnych z budynku, przebieg dróg ewakuacyjnych, rozmieszczenie miejsc zbiórki po ewakuacji, podręcznego sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych. Plany zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na podstawie wizji lokalnej i udostępnionej przez Państwa dokumentacji technicznej.

Profesjonalne opracowanie może stworzyć wyłącznie specjalista posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie – skontaktuj się z nami.

PROJEKTY INSTALACJI I URZĄDZEŃ PPOŻ ORAZ KOMPUTEROWE SYMULACJE ODDYMIANIA I EWAKUACJI

 

Projektowanie budynku jest niezbędnym elementem wpływającym na zapewnieniu właściwych warunków bezpieczeństwa. Błędy lub pominięcie na etapie wykonawstwa instalacji przeciwpożarowych mogą skutkować problemami w dalszych etapach prowadzonej inwestycji a nawet niedopuszczeniem obiektu do użytkowania. Oferujemy projektowanie instalacji i urządzeń przeciwpożarowych poprzez stosowną dokumentację zatwierdzoną przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Projektujemy m.in.: system sygnalizacji pożarowej, system oddymiania i zabezpieczenia przed zadymieniem oraz oświetlenie awaryjne. Ponadto, specjalizujemy się w wykonaniu symulacji pożarowych opartych na numerycznej mechanice płynów. Posiadamy oprogramowanie pozwalające na wykonaniu i analizie skuteczności systemów przeciwpożarowych zaprojektowanych w budynku. Szkolenia przeciwpożarowe i próbne ewakuacje to nasza specjalność dlatego też opracowujemy modele możliwych scenariuszy ewakuacji czyli symulacje komputerowe ewakuacji osób z budynku pozwalające na przedstawienie w sposób wizualny jak może przebiegać ewakuacja oraz w jakim czasie zostanie opuszczony budynek podczas ewakuacji.

Zadbaj o bezpieczeństwo pracowników w swojej firmie. Pomożemy w opracowaniu dokumentacji lub wykonaniu symulacji ewakuacji.

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO I DOKUMENTACJA POWYPADKOWA

 

Opracowanie oceny ryzyka wynika z przepisów ustawy – Kodeks Pracy. Została nałożona przez Ustawodawcę jako jeden z wielu elementów bezpieczeństwa pracy. Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy (Polska Norma PN-N-18002). Ocena ryzyka zawodowego okazała się podstawowym narzędziem służącym zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników w miejscu pracy. Zobowiązany jest do niej każdy pracodawca, jej regularne przeprowadzanie stwarza w przedsiębiorstwie odpowiednie, pozbawione ryzyka warunki pracy oraz pozwala na ewentualne kontrolowanie zagrożeń pojawiających się w miejscu pracy. Ocenę ryzyka zawodowego pracodawca powinien wykonać m.in.: gdy tworzy nowe stanowiska pracy, wprowadza zmiany na poszczególnych stanowiskach pracy oraz powstanie zdarzenia wypadkowego. Jeśli pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy, pracodawca ma obowiązek sporządzić stosowną dokumentację powypadkową tj. protokół powypadkowy. Pomożemy w przeprowadzeniu kompleksowym postępowaniu powypadkowym.

Jeśli chcecie Państwo wyeliminować lub ograniczyć ryzyko zawodowe swoich pracowników, a tym samym zabezpieczyć ich przed urazem lub pogorszeniem się stanu zdrowia, zapraszamy do współpracy.

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM (ATEX)

 

W zakładach pracy, w których odbywa się proces technologiczny polegający na wytworzeniu atmosfery wybuchowej, pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia stosownych badań i przygotowania Oceny Zagrożenia Wybuchem. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej  oraz §37 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów. W ramach opracowania przedmiotowego dokumentu wskazujemy w oparciu o obliczenia pomieszczenia zagrożone wybuchem oraz czynniki mogące zainicjować zapłon, wyznaczamy w pomieszczeniach oraz przestrzeniach zewnętrznych odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem oraz opracowujemy część graficzną (plany sytuacyjne) przedstawiające zasięg strefy zagrożenia wybuchem oraz źródła emisji. Wprowadzamy odpowiednie procedury bezpieczeństwa zmniejszające ryzyko aktywacji substancji, która mogą doprowadzić do wybuchu. Należy pamiętać, że w obiektach, w których może dojść do wybuchu, Ocena Zagrożenia Wybuchem wymagana jest podczas kontroli przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej lub Państwowej Inspekcji Pracy. Coraz częściej w ramach powszechnego ubezpieczenia wymagany jest również przez Zakłady Ubezpieczeń.

Profesjonalne opracowanie może stworzyć wyłącznie specjalista posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie – skontaktuj się z nami.

Inne usługi

Szkolenia

Organizujemy dla Państwa szereg szkoleń wymaganych obowiązującym prawem. Są to m.in. szkolenia z zakresu BHP, praktyczne szkolenia przeciwpożarowe czy też szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zobacz więcej

Przeglądy sprzętu PPOŻ

Oferujemy wykonanie dla Państwa usługi przeglądów, konserwacji i remontów urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic. Przegląd wykonywany jest przez osoby kompetentne, które posiadają odpowiednie przeszkolenie, uprawienia  i doświadczenie.

Zobacz więcej

Nadzór BHP i PPOŻ

Oferujemy wykonanie szeregu zagadnień z zakresu bhp i ppoż. m.in. sprawowanie stałego nadzoru w Państwa przedsiębiorstwach, wykonanie jednorazowych audytów, nadzoru nad pracami pożarowymi czy współpracę z rzeczoznawcą ds. ppoż.

Zobacz więcej

Wirtualna rzeczywistość

Organizujemy dla Państwa szereg innowacyjnych szkoleń w wirtualnej rzeczywistości. Są to m.in. szkolenia z zakresu BHP, ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zobacz więcej

5824

%

Wyszkolonych osób

213

%

Obsłużonych firm

279

%

Przeglądów pożarowych

100

%

Zadowolonych klientów

Zaufali nam