SPRAWDŹ NASZE USŁUGI

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO TWOJEJ FIRMY

KLAUZULA INFORMACYJNA

m

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 

pusyputy

1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe w Firmie BK Protection jest Wojciech Kapczyński i Paweł Baran

2. Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez mail: biuro@bkprotection.pl

3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania stosownych dokumentów (np. po realizacji szkolenia: bhp, ppoż., pierwszej pomocy przedmedycznej na podstawie zawartej umowy z firmą BK Protection).

4. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów nałożonych na pracodawcę i/lub nie dłużej niż 2 lata.

6. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 225310300, fax. 225310301, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza

przepisy RODO.

8. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy. Jest Pani(-) zobowiązany do ich podania (przyp. lub nie jest Pani(-) zobowiązany), a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wydania stosownych

dokumentów przez firmę BK Protection.

pustysty

pusty

Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia.

5824

%

Wyszkolonych osób

213

%

Obsłużonych firm

279

%

Przeglądów pożarowych

100

%

Zadowolonych klientów

Zaufali nam