SPRAWDŹ NASZE USŁUGI

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO TWOJEJ FIRMY

Przeglądy sprzętu PPOŻ

PRZEGLĄDY GAŚNIC

 

Oferujemy wykonanie usługi przeglądów, konserwacji i remontów podręcznego sprzętu gaśniczego.

Gaśnice należą do grupy wyrobów określonej mianem podręcznego sprzętu gaśniczego. Przeznaczone są do gaszenia niewielkich pożarów w zarodku. W przypadku, gdy gaśnica jest należycie konserwowana i odpowiednio użyta, pozwala na znaczne ograniczenie strat w przypadku pożaru.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (§3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów) przeglądy techniczne gaśnic oraz agregatów gaśniczych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Dodatkowo raz na 5 lat (gaśnice proszkowe) oraz raz na 10 lat (gaśnice śniegowe) należy poddać remontowi.

W czasie przeglądu sprawdzany jest stan techniczny gaśnicy, sposób jej montażu i poprawność oznakowania. Przegląd gaśnic wykonujemy na terenie obiektu klienta. W przypadku, gdy gaśnica zostaje zakwalifikowana do wykonania remontu, zabieramy ją do naszego warsztatu, a w zamian pozostawiamy gaśnicę zastępczą.

Po zakończeniu oględzin na gaśnicę naklejana jest kontrolka serwisowa zawierająca datę wykonania przeglądu, datę następnego przeglądu oraz dodatkowo sporządzany jest protokół zawierający wnioski i zalecenia pokontrolne.

Ponadto pomożemy Państwu w doborze sprzętu gaśniczego do występujących materiałów palnych oraz rozmieszczeniu go w odpowiednim miejscu i ilości.

PRZEGLĄDY HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

 

Nasza firma oferuje wykonanie usługi przeglądu i konserwacji hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych.

Hydranty, podobnie jak gaśnice, zakwalifikowane są jako urządzenia przeciwpożarowe. W przypadku niesprawnych urządzeń tego typu użytkownicy obiektów nie są w stanie podjąć skutecznych działań mogących zlikwidować pożar w zarodku, a tym samym zapewnić bezpieczeństwa pozostałym użytkownikom obiektu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (§3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów) przeglądy techniczne hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Dodatkowo, co najmniej raz na 5 lat węże hydrantowe stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze.

W czasie przeprowadzania takiego przeglądu sprawdzany jest stan techniczny szafki hydrantowej oraz wykonywane jest badanie wydajności oraz ciśnienia statycznego i dynamicznego. Wszystkie czynności wykonywane są w oparciu o wymagania Polskich Norm. Badanie wydajności hydrantów oraz próba ciśnieniowa węży wykonywane są przy użyciu certyfikowanych urządzeń pomiarowych.

Po wykonaniu wszystkich czynności konserwacyjnych, naklejana jest kontrolka z informacjami o dacie wykonanego badania i planowanej dacie kolejnego przeglądu. Dodatkowo sporządzany jest protokół zawierający parametry wydajności hydrantów wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi.

W przypadku gdy chcą Państwo zapewnić bezpieczeństwo użytkowników Waszego obiektu, należy zadbać o to, żeby urządzenia przeciwpożarowe były sprawne. W tym celu proponujemy kontakt z nami – my zrobimy to za Państwa!

główne

POMIARY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I NA STANOWISKACH PRACY

 

Wykonujemy przeglądy, konserwację oraz pomiary awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych i stanowiskach pracy.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne kwalifikowane jest jako urządzenie przeciwpożarowe. Spełnia ważną rolę funkcjonowania obiektu, ale także jest niezbędnym elementem, który ma na celu zapewnienie bezpiecznego opuszczenia miejsca, w którym znajdują się osoby oraz wskazać drogi prowadzące do wyjść ewakuacyjnych podczas wystąpienia zaniku oświetlenia podstawowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (§3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów) przeglądy techniczne oświetlenia awaryjnego należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Aby instalacja oświetlenia awaryjnego była sprawna i zapewniała odpowiednie natężenie światła należy wykonywać systematyczne przeglądy konserwacyjne oraz pomiary natężenia oświetlenia.

Wykonujemy również pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każde pomieszczenie powinno być oświetlone w taki sposób, aby zapewnić pracownikowi maksymalne bezpieczeństwo i wygodę widzenia w zależności od pracy jaka jest wykonywana.

W czasie przeprowadzania takiego przeglądu sprawdzany jest stan techniczny opraw awaryjnych, minimalny czas działania opraw awaryjnych oraz badanie natężenia oświetlenia na drogach ewakuacyjnych. Badanie natężenia oświetlenia wykonywane są przy użyciu certyfikowanego luksomierza. Po wykonaniu przeglądu sporządzany jest protokół zawierający parametry opraw, wyniki pomiarów wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi.

Potrzebujecie Państwo wykonać przegląd awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego lub oświetlenia stanowiska pracy w Państwa obiekcie? W tym celu proponujemy kontakt z nami – nasi konserwatorzy są specjalistami!

PRZEGLĄDY INSTALACJI I SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

 

Przeprowadzamy także wykonanie przeglądów i konserwacji pozostałych instalacji i systemów przeciwpożarowych.

Jako urządzenia przeciwpożarowe rozumie się wszystkie urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru czy też ograniczania jego skutków. Pod pojęciem tym kryją się takie systemy jak system sygnalizacji pożaru (SSP), system oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego, instalacja detekcji gazów (np. GAZEX), przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP), czy też dźwiękowy system ostrzegania (DSO). Sprawność takich urządzeń jest niezwykle ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników obiektu, ale także bezpieczeństwa służb ratunkowych.

Zgodnie z  §3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów przeglądy techniczne urządzeń przeciwpożarowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

W trakcie przeglądu konserwacyjnego odpowiednio przeszkoleni serwisanci, posiadający wymagane kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie dokładnie sprawdzą każdy z elementów danego systemu, aby właściciel, zarządca lub administrator obiektu miał pewność, że w trakcie realnego zagrożenia systemy te spełnią swoją rolę i odpowiednio „zareagują”. Wszystkie czynności zostaną wykonane na podstawie odpowiednich Polskich Norm, dokumentacji techniczno-ruchowej czy też instrukcji obsługi urządzeń wydanych przez producenta.

Każdorazowo zostanie także sporządzony obszerny protokół z przeglądu instalacji, zawierający wnioski i zalecenia pokontrolne.

Inne usługi

Szkolenia

Organizujemy dla Państwa szereg szkoleń wymaganych obowiązującym prawem. Są to m.in. szkolenia z zakresu BHP, praktyczne szkolenia przeciwpożarowe czy też szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zobacz więcej

Opracowanie dokumentacji

Oferujemy wykonanie dla Państwa usługi opracowania kompleksowej dokumentacji PPOŻ i BHP. Opracowania wykonywane są przez osoby kompetentne, które posiadają odpowiednie przeszkolenie, uprawienia i doświadczenie.

Zobacz więcej

Nadzór BHP i PPOŻ

Oferujemy wykonanie szeregu zagadnień z zakresu bhp i ppoż. m.in. sprawowanie stałego nadzoru w Państwa przedsiębiorstwach, wykonanie jednorazowych audytów, nadzoru nad pracami pożarowymi czy współpracę z rzeczoznawcą ds. ppoż.

Zobacz więcej

Wirtualna rzeczywistość

Organizujemy dla Państwa szereg innowacyjnych szkoleń w wirtualnej rzeczywistości. Są to m.in. szkolenia z zakresu BHP, ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zobacz więcej

5824

%

Wyszkolonych osób

213

%

Obsłużonych firm

279

%

Przeglądów pożarowych

100

%

Zadowolonych klientów

Zaufali nam